Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 47 năm 2023

04:52 PM 20/11/2023 |   Lượt xem: 2548 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 46 cho thấy, trong tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã tham dự các cuộc họp và các đoàn công tác của Chính phủ; chủ trì các cuộc họp. Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, trọng tâm là các đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 và những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 46. Các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban cũng chủ trì, tham dự nhiều hội nghị, cuộc họp quan trọng; tham gia các đoàn đi công tác địa phương.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã báo cáo bổ sung tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các nội dung: Tình hình, tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng các Trường chuyên biệt; kế hoạch chi tiết tổ chức đoàn ra - đoàn vào năm 2024 của UBDT nhằm tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại; kế hoạch thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản và một số chương trình, dự án đầu tư của UBDT; tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia CTDT giai đoạn II...

Trong tuần 47, UBDT định hướng tiếp tục tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, trọng tâm là triển khai các đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 và những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 47 như: hồ sơ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP; đề xuất xây dựng Đề án nâng cao năng lực hệ thống cơ quan Thanh tra Dân tộc cấp tỉnh đến năm 2030; nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; chuẩn bị tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu năm 2023; tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ...

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong tuần 46, đồng thời yêu cầu các vụ, đơn vị trong tuần 47 cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Nhóm nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải cơ bản hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt trong tháng 11; đề nghị các vụ, đơn vị nghiêm túc chấp hành quy chế làm việc, chương trình công tác, các nhiệm vụ đột xuất, công tác phối hợp, thông báo kết luận...; xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác; lãnh đạo các vụ, đơn vị cần xây dựng lịch công tác tuần chi tiết, cụ thể; tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị các vụ, đơn vị tập trung chuẩn bị các nội dung cho công tác tổng kết công tác cuối năm 2023. Trong đó yêu cầu tiến hành tổng kết các nội dung theo trình tự, đảm bảo khoa học, hiệu quả, qua đó làm cơ sở để tiến hành xếp loại thi đua, khen thưởng. Cùng với đó là việc xây dựng kế hoạch về tổng kết công tác năm 2023 của cơ quan UBDT báo cáo lãnh đạo UBDT cho ý kiến.

Xuân Thường