Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với tập thể Học viện Dân tộc

02:57 PM 04/05/2021 |   Lượt xem: 1261 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của HVDT, GS.TS Trần Trung - Giám đốc HVDT cho biết: HVDT có chức năng nghiên cứu về chiến lược và chính sách dân tộc; đào tạo trình độ đại học, sau đại học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) và đội ngũ cán bộ cho vùng dân tộc và miền núi; bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người có uy tín vùng dân tộc và miền núi.

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao, năm 2021, HVDT tiếp tục tổ chức thực hiện công tác giảng dạy và quản lý học tập đối với học sinh hệ dự bị đại học 2020-2021; tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để xây dựng Đề án mở ngành Quản lý công và chính sách dân tộc; xây dựng Đề án tuyển sinh đại học năm 2021; biên soạn giáo trình phục vụ công tác đào tạo; biên soạn chương trình, tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc; xây dựng kế hoạch thí điểm giảng dạy, bồi dưỡng tiếng DTTS; tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ Lào; định kỳ xuất bản Tạp chí Nghiên cứu dân tộc; triển khai nhiệm vụ thuộc các dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG)…

Bên cạnh đó, Giám đốc HVDT cũng báo cáo cụ thể với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình tổ chức, biên chế; chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021-2030; tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng HVDT.

Toàn cảnh cuộc họp

Trong thời gian còn lại của năm 2021, HVDT xác định tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác đào tạo; công tác bồi dưỡng; công tác tổ chức cán bộ; công tác thư viện, công tác thông tin, công tác hợp tác quốc tế… Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong triển khai Chương trình MTQG; nghiên cứu, luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển HVDT; triển khai các đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ và cấp cơ sở; tổ chức xây dựng HVDT đúng tiến độ; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết.

Tại cuộc làm việc, HVDT cũng đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho ý kiến về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc HVDT để thực hiện tốt công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ được giao; phê duyệt kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng; bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung hạn đối với dự án đầu tư xây dựng HVDT.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HVDT; vấn đề kinh phí, giáo trình, bố trí cơ sở vật chất chuẩn bị cho hệ dự bị đại học. Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của HVDT trong thời gian qua (việc bồi dưỡng công tác dân tộc, việc trả lời những thắc mắc, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách dân tộc). Bên cạnh đó, cần chú trọng, tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng Học viện và Ban Giám đốc; hoàn thiện sớm việc xây dựng Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021-2030).

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của HVDT trong thời gian qua với những nỗ lực nhất định trong bối cảnh còn khó khăn về cơ chế, con người, điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng: HVDT cần xác định công tác đào tạo không chỉ đơn thuần là để ra nghề mà là đào tạo để thay đổi về nhận thức, từ đó thay đổi về chất. HVDT cần có chiến lược quy mô, tầm nhìn rõ ràng, bám sát mục tiêu ban đầu khi thành lập HVDT, bám sát những văn bản mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu, HVDT cần xác định nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học theo từng giai đoạn cụ thể. Chú trọng giải quyết từng việc cụ thể. Cần sớm hoàn thiện chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021-2030 đảm bảo đúng quy trình, quy định. Xây dựng kế hoạch đào tạo tuyển sinh hợp lý, phù hợp điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất. Rà soát hệ thống tài liệu đã nghiệm thu (sách tham khảo, sách giảng dạy, sách nghiên cứu đảm bảo đúng, có chất lượng); chú trọng đầu mối trong đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức hội thảo đảm bảo chất lượng. Tập trung giải quyết vấn đề tổ chức bộ máy trên cơ sở đánh giá khách quan, đầy đủ, từ đó sắp xếp, đổi mới công tác tổ chức đảm bảo hợp lý.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn trong thời gian tới HVDT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất sớm kiện toàn Ban Giám đốc; quan tâm đến môi trường sư phạm, tạo không khí phấn khởi, hợp tác, giúp đỡ nhau trong giảng dạy, học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xuân Thường