Công khai kết luận thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc tại Bình Phước

08:59 PM 10/02/2023 |   Lượt xem: 3113 |   In bài viết | 

Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc Võ Văn Bảy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh chủ trì buổi làm việc

Từ kết luận thanh tra của Thanh tra Ủy ban Dân tộc cũng cho thấy, việc thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách thuộc lĩnh vực dân tộc đã được tỉnh Bình Phước quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở. Nguồn vốn đầu tư được thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng, qua đó góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ngoài triển khai các văn bản của Trung ương thực hiện chính sách dân tộc, Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tại địa phương. Công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc được triển khai thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức. Nội dung đầu tư, hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và phát huy hiệu quả rõ rệt. Kết luận thanh tra của Thanh tra Ủy ban Dân tộc đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách thuộc lĩnh vực dân tộc cũng như xác định nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cho rằng: Kết luận thanh tra của Thanh tra Ủy ban Dân tộc đã giúp Bình Phước nhận thấy những thiếu sót, hạn chế để làm tốt hơn việc triển khai thực hiện Chương trình 135 và chính sách thuộc lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh. Bình Phước sẽ tiếp thu và thực hiện nghiêm túc những nội dung mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh và các ngành liên quan tham mưu cho tỉnh triển khai kết luận thanh tra của Ủy ban Dân tộc. Đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhanh chóng triển khai khắc phục triệt để những hạn chế mà kết luận thanh tra đã nêu; UBND các huyện khẩn trương chỉ đạo việc thanh quyết toán các hạng mục công trình còn tồn đọng theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban Dân tộc.

(baobinhphuoc.com.vn)