Báo cáo tình hình công khai ngân sách quý I năm 2023 của UBDT

10:29 AM 12/05/2023 |   Lượt xem: 4349 |   In bài viết | 

Báo cáo số 745/BC-UBDT ngày 10/5/2023: 745/BC-UBDT

Đánh giá thực hiện dự toán thu-chi NS quý I năm 2023: Báo cáo