Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2021

12:00 AM 14/04/2021 |   Lượt xem: 7455 |   In bài viết | 

Báo cáo số 432/BC-UBDT ngày 14/4/2021: 432/BC-UBDT.signed.pdf 

Số liệu kèm theo: 432-BC-UBDT - bieu kem theo.rar