Quyết định công bố công khai quyết toán chi ngân sách năm 2017 của Ủy ban Dân tộc

12:00 AM 28/02/2019 |   Lượt xem: 6443 |   In bài viết | 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông báo số 1042/TB-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Tài chính cho Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính;

Chi tiết Quyết định 83/QĐ-UBDT ngày 28/02/2019: xem tại đây