Hệ thống chỉ tiêu thống kê, theo dõi, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia cần gọn gàng, đầy đủ, dễ cập nhật và tạo sự liên thông, thống nhất

08:49 PM 23/09/2021 |   Lượt xem: 3735 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại buổi làm việc, ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG; đồng thời trình bày dự kiến kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 và năm 2022.

Theo Báo cáo, thời gian qua, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG đã tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT xây dựng, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khá thi Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2030: giai đoạn I; Tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành công văn gửi các Bộ, ngành về việc xây dựng văn bản hướng dẫn Chương trình; phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG của UBDT; Hoàn thành Báo cáo một năm thực hiện Chương trình MTQG; Xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình MTQG; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG...

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 và năm 2022, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xác định ưu tiên tập trung hoàn thiện các thủ tục ban hành, triển khai Chương trình MTQG; tiêu chí, định mức phân bổ vốn của Chương trình. Hoàn thiện dự thảo phân bổ vốn 2021 - 2022 trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chương trình MTQG sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì và hoàn thiện dự thảo hướng dẫn. Tham mưu tổ chức các nội dung làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với các bộ, ngành. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG như: tham mưu các văn bản, quyết định hướng dẫn địa phương triển khai Chương trình MTQG; tham mưu tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG, của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đi công tác cơ sở, nắm bắt tình hình và hướng dẫn thực hiện Chương trình; lựa chọn và tổ chức triển khai Chương trình MTQG tại các huyện điểm, tỉnh điểm; tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng phối hợp, hợp tác; triển khai Đề án Chuyển đổi số trong thực hiện Chương trình; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện Chương trình.       

Tại buổi làm việc, các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Cụ thể như: Tác động của chuẩn nghèo giai đoạn mới đối với Chương trình MTQG; xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê, theo dõi, đánh giá triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác thông tin, truyền thông, ghi nhận các thông tin phản hồi từ người dân; công tác bổ sung nhân sự cho Văn phòng Điều phối...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đồng tình, đánh giá cao những công việc Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG đã triển khai trong thời gian qua với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng: Chương trình MQTG thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm của cán bộ làm công tác dân tộc với dân, do vậy phải nắm chắc chủ trương, nghị quyết, quy trình, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện, có tính chính xác, tính năng động, sáng tạo trong phát hiện vấn đề, tham mưu, đề xuất. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG cần chú trọng công tác phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc UBDT, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan cấp trên. Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao giữa Chi ủy với tập thể Lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể Văn phòng Điều phối. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG về các nội dung trọng tâm của năm 2022 theo từng nhóm vấn đề cụ thể, có sự phân cấp, phân tầng. Hoàn thiện hệ thống văn bản, các thủ tục hành chính của Chương trình MTQG. Xây dựng hệ thống lưu trữ các tài liệu liên quan và Hệ thống chỉ tiêu thống kê, theo dõi, đánh giá Chương trình MTQG trên tinh thần gọn gàng, đầy đủ, dễ cập nhật và tạo sự liên thông, thống nhất, bằng công cụ phần mềm, số hóa. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG.