Xin ý kiến Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư về công tác pháp chế của Ủy ban Dân tộc

09:24 PM 16/04/2018 |   Lượt xem: 160763 |   In bài viết | 

1- Thông tư số 04/2011/TT-UBDT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc

2- Thông tư số 02/2014/TT-UBDT ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT

3- Thông tư số 05/2014/TT-UBDT ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT

Dự thảo Tờ trình, Thông tư:

- Dự thảo Tờ trình: xem tại đây 

- Dự thảo Thông tư: xem tại đây

Ý kiến góp ý xin gửi về email: vuphapche@cema.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.