Góp ý dự thảo Báo cáo khả thi Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2020-2025

02:56 PM 15/10/2020 |   Lượt xem: 3729 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất cân đối, điều chỉnh lại vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu. Trong đó rà soát, cân nhắc ưu tiên các dự án theo từng mức độ; phân tích, cân đối phân bổ các nguồn vốn (cân đối vốn cho trung ương và cho địa phương; cân đối vốn giữa các dự án; cân đối vốn giữa các địa phương); đánh giá và cân đối vốn đầu tư áp dụng bằng hệ số, tiêu chí phân bổ định mức đối với từng dự án, từng hợp phần thuộc các dự án.

Qua rà soát, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã kết luận từng vấn đề liên quan đến cân đối, điều chỉnh vốn từng dự án; đổi tên, điều chỉnh nội dung các Tiểu dự án thuộc dự án 5, dự án 6, cân đối tỷ lệ nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư đối với hai dự án này; dự án 9 điều chỉnh cơ chế, hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đã đặc biệt; thiết kế, điều chỉnh lại một số tiểu dự án nằm trong Dự án 10 và phân bổ lại nguồn vốn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao sự nỗ lực của các Vụ, đơn vị trong việc xây dựng Dự thảo báo cáo khả thi, đồng thời giao các Vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn tập trung tiếp thu, cập nhật toàn bộ các ý kiến, số liệu đã được kết luận tại cuộc họp này, bổ sung, hoàn thiện và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm trước ngày 20/10/2020.

Xuân Thường