Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngành trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc

10:24 AM 31/10/2015 |   Lượt xem: 3580 |   In bài viết | 

Kính đề nghị các Vụ, đơn vị và Ban Dân tộc các tỉnh tổ chức nghiên cứu và tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư.

Ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 31/12/2013.

Địa chỉ email: vutochuccanbo@cema.gov.vn. Điện thoại: 08044327.

Dự thảo Thông tư xem tại đây.