Hòa Bình: Giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm

08:49 AM 25/07/2018 |   Lượt xem: 4363 |   In bài viết | 

Hội nghị giao ban triển khai công tác dân tộc 6 tháng cuối năm

Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy,HĐND, UBND tỉnh. Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác dân tộc, phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp, lồng ghép các nguồn vốn khác nhau để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh được Trung ương phân bổ kinh phí trên 165,2 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng, hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng. Hiện UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn và phân bổ chi tiết để tổ chức thực hiện.

6 tháng cuối năm, Ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách. Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác QLNN về công tác dân tộc trên địa bàn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, chương trình, chính sách được UBND tỉnh giao, Chương trình 135, Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, chính sách đối với người có uy tín, nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135 và một số chính sách khác…

(baohoabinh.com.vn)