Học viện Dân tộc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

11:39 PM 03/02/2018 |   Lượt xem: 1343 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, Học viện Dân tộc đã tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng; tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đưa vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 ba đề án chính sách do Học viện Dân tộc đề xuất gồm: Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ là người DTTS từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025; Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng đội ngũ công chức, viên chức người DTTS; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã cho giai đoạn mới...

Cùng với đó là việc triển khai các đề tài, dự án với 9 nhiệm vụ cấp quốc gia, 14 nhiệm vụ cấp bộ, 10 nhiệm vụ cấp cơ sở được Học viện chủ trì được triển khai theo đúng quy định, tổ chức đạt kết quả, đúng tiến độ. Triển khai Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc; nhiều hội nghị, hội thảo với quy mô lớn, nội dung quan trọng đã được Học viện chủ trì và phối hợp tổ chức thành công. Nghiên cứu, xây dựng mã ngành, chương trình đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

Về các hoạt động phối hợp, đã triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, tiếp tục triển khai với Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam).

Năm 2018, Học viện Dân tộc tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng và trình các đề án chính sách, đăng ký đề xuất mới 5 đề án để trình Chính phủ; tổ chức tốt công tác nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài, dự án đúng kế hoạch, tiến độ; tổ chức tốt hoạt động của các nhóm nghiên cứu về chiến lược chính sách dân tộc, dân tộc học, văn hóa dân tộc, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực DTTS, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xã hội học và thống kê trong công tác dân tộc; biên soạn tài liệu, tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng; mở 6 mã ngành đào tạo, xây dựng khung chương trình đào tạo đặc thù, đào tạo trực tuyến; xây dựng thư viện điện tử, CSDL nghiên cứu khoa học; công bố 100-120 bài báo trong nước và quốc tế, xuất bản 10-12 đầu sách, nâng điểm cho Tạp chí  Nghiên cứu Dân tộc; xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ lãnh đạo  về chính sách dân tộc và những vẫn đề cấp bách về dân tộc học; tổ chức tốt các hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi khoa học, đào tạo, phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức quốc tế; hoàn thành công tác xếp hạng, nâng ngạch, chuyển ngạch, kiện toàn tổ chức cán bộ lãnh đạo, đủ cơ cấu số lượng và thành phần, tổ chức tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ; tập trung cho công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc; xây dựng kế hoạch có hiệu quả các chương trình phối hợp; tập trung đổi mới cơ chế quản lý, cải cách hành chính…

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Trần Trung, quyền Giám đốc Học viện Dân tộc ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2017 là một năm thành công đối với Học viện Dân tộc, những kết quả đó đã được Lãnh đạo Ủy ban, Ban Cán sự đảng, Hội đồng Thi đua Khen thưởng đánh giá. Đó là thành quả của sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết thống nhất của tập thể.

Để đạt được những kết quả trên, chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên đóng vai trò quan trọng, ngoài ra Học viện Dân tộc đã ban hành rất nhiều văn bản để thể chế hóa công tác quản lý, điều hành trong mô hình vừa hoạt động theo Luật Giáo dục Đại học và Điều lệ Trường đại học vừa theo những quy định của Ủy ban được áp dụng cho các Vụ, đơn vị.

Đồng chí Trần Trung, Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc Học viện Dân tộc chủ trì Hội nghị

 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viên Dân tộc, đồng chí Trần Trung phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để phấn đấu xây dựng Học viện, tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong sạch, vững mạnh. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nếp sống văn minh trong Học viện; hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2018, tập trung hoàn thành tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm. Tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua của UBDT, tập trung cải tiến lề lối, tác phong làm việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Giữ vững danh hiệu là lá cờ trong phong trào thi đua yêu nước của ngành công tác dân tộc và ngành giáo dục đào tạo, phấn đấu năm 2018, Học viện Dân tộc tiếp tục được tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban; 100% cán bộ, công chức, viên chức từ hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 25% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Việt Cường