Hội đồng tự đánh giá kết quả Đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về các DTTS và chính sách dân tộc"

10:22 AM 10/10/2017 |   Lượt xem: 2797 |   In bài viết | 

PGS.TS. Bế Trung Anh báo cáo kết quả thực hiện Đề tài

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả một năm triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, các thành viên trong Hội đồng đã tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề cần hoàn thiện như: Tiếp tục bổ sung và phân tích các dữ liệu; làm rõ khái niệm, nội hàm CSDL, chính sách dân tộc; bổ sung đánh giá về kết quả khảo sát tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; rà soát các báo cáo để hoàn thiện hình thức… Đồng thời các thành viên trong Hội đồng cũng thống nhất cho rằng kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đảm bảo về mặt cơ sở khoa học và thực tiễn, để Chương trình Dân tộc CTDT/16-20 xác định các nhu cầu, nội dung, kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề tài đã làm rõ cơ bản được những vấn đề về lý luận và thực tiễn. Trong đó, về lý luận đã làm rõ được các vấn đề liên quan đến kiến trúc, mô hình, cấu trúc các yêu cầu cũng như yếu tố tác động của các CSDL; đã tiến hành khảo sát khá công phu ở 11 bộ, ngành và 11 tỉnh để đề xuất xây dựng mô hình dữ liệu. Về mặt giải pháp, Đề tài đã đưa ra kiến trúc phù hợp, xác định được cơ bản các thuộc tính của dữ liệu, đề xuất được cơ chế, quy chế quản lý khai thác và duy trì hệ thống. Hội đồng yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

Đề tài được Hội đồng đánh giá đạt và đủ điều kiện chuẩn bị các bước tiếp theo để nghiệm thu cấp Nhà nước.

KT