Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

05:22 PM 05/11/2015 |   Lượt xem: 2616 |   In bài viết | 

Để kịp thời tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, đề nghị các Vụ, đơn vị nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định và dự thảo Chế độ báo cáo.

Ý kiến góp ý gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc hoặc địa chỉ email: vukehoachtaichinh@cema.gov.vn

Dự thảo Quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tại đây

Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xem tại đây.