Nhà khách Dân tộc

10:51 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 5478 |   In bài viết | 

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

 


Bùi Thiện Lạc
Giám đốc 

Đinh Thanh Huyền
Phó Giám đốc

Phùng Bá Tương
Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Chính
Trưởng phòng
Tổ chức-Hành chính

Trần Thị Minh Thu
Trưởng phòng
Kế hoạch-Kinh doanh 
 

Tống Thị Thảo
Phó Trưởng phòng
Tổ chức-Hành chính

Bùi Thị Minh Nguyệt
Phụ trách Kế toán
Phó Trưởng phòng
Tài chính-Kế toán
 

Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng phòng
Tài chính-Kế toán

Nguyễn Thị Lam
Phó Trưởng phòng
Kế hoạch-Kinh doanh
 

Hoàng Văn Nam
Phó Trưởng phòng
Nghiệp vụ

Lê Thị Bích Thảo
Phó Trưởng phòng
Nghiệp vụ

 

Quyết định 542/QĐ-UBDT ngày 12/9/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách Dân tộc