Kế hoạch số 449/KH-UBDT ngày 16/4/2020 về triển khai phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban Dân tộc năm 2020

03:22 PM 16/04/2020 |   Lượt xem: 2153 |   In bài viết | 

Kế hoạch số 449/KH-UBDT ngày 16/4/2020 về triển khai phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban Dân tộc năm 2020

Chi tiết: 449/KH-UBDT ngày 16-4-2020