Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống của cơ quan QLNN về lĩnh vực công tác dân tộc

10:28 AM 01/11/2015 |   Lượt xem: 12335 |   In bài viết | 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 03 tháng 5 hàng năm (ngày 03 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 tổ chức Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu - số) là “Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc”.

Điều 2. Việc tổ chức Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức nhằm thực hiện những nội dung, yêu cầu sau đây:

1. Giáo dục truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.

2. Động viên cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của các dân tộc thiểu số; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan và gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc theo đúng nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Ban biên tập (Ủy ban dân tộc)

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác