Thẩm định ấp hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

11:16 AM 09/04/2020 |   Lượt xem: 3398 |   In bài viết | 

Xã Văn hóa nông thôn mới Thới Xuân

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Ban Dân tộc thành phố tổ chức cuộc họp thẩm định rà soát, xác định ấp hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Đào Hương, Phó Trưởng ban phụ trách điều hành Ban Dân tộc, chủ trì cuộc họp, cùng đại diện lãnh đạo các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giao thông Vận tải;Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương.

Năm 2019, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 02 ấp thực hiện Chương trình 135 (ấp đặc biệt khó khăn) gồm: ấp Thới Trường 1 và ấp Thới Trường 2, thuộc xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ.

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 và qua báo cáo kết quả rà soát ấp hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, đối chiếu với các quy định tại Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định: Xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là xã đạt một trong hai tiêu chí sau: Được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc được nâng lên phường, thị trấn) thì ấp Thới Trường 1 và ấp Thới Trường 2 hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 do xã Thới Xuân huyện Cờ Đỏ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới.

Từ kết quả thẩm định của các sở, ban ngành, Ban Dân tộc thành phố sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân đề nghị Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền quyết định ấp hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 đối với 2 ấp Thới Trường 1 và ấp Thới Trường 2 thuộc xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho địa bàn còn khó khăn và cho từng vùng dân tộc thiểu số, được cụ thể bằng các Chương trình, đề án, dự án… được tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố và đạt được kết quả nhất định trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, ….. Đạt được kết quả trên là do sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cùng với sự nổ lực chung của hệ thống chính trị các cấp trong chăm lo cho đời sống của người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

(cantho.gov.vn)