Xin ý kiến góp ý Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc"

05:34 PM 05/11/2015 |   Lượt xem: 10941 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Quý cơ quan, các Bộ, ngành Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, cho ý kiến góp ý về:

1. Nội dung Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ trướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

2. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án.

3. Đề xuất bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án.

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan Bộ, ngành Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 25/9/2015, file mềm gửi về địa chỉ email:vudantocthieuso@cema.gov.vn. Điện thoại liên hệ 04.37349892, Vụ Dân tộc thiểu số Ủy ban Dân tộc, 80 Phan Đình phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Ủy ban Dân tộc mong nhận được ý kiến tham gia của Quý cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố,

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định xem tại đây

Ban biên tập (Ủy ban dân tộc)