Đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2019-2020

07:46 AM 30/03/2018 |   Lượt xem: 3849 |   In bài viết | 

Kết quả đề xuất nhiệm vụ khoa học thực hiện theo mẫu M1-ĐXNV (đối với các đơn vị) và mẫu M1-ĐXNV, M1-ĐXNV (đối với Học viện Dân tộc) của Thông tư số 01/2016/TT-UBDT và gửi về Vụ Tổng hợp trước ngày 20/4/2018 (theo đường công văn và email: vutonghop@cema.gov.vn và chuquoctu@cema.gov.vn để tổng hợp.

Tải nội dung chi tiết tại đây