Dự thảo: Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025

02:41 PM 09/10/2020 |   Lượt xem: 36148 |   In bài viết | 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xây dựng Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” gắn với nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc đã xây dựng dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt và Đề án kéo dài trên cơ sở khảo sát đánh giá và báo cáo tổng kết tình hình triển khai thực hiện của các Bộ, ngành và 52 địa phương có liên quan.

Để đảm bảo chất lượng dự thảo Đề án và các văn bản kèm theo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố có vùng dân tộc thiểu số và miền núi góp ý kiến vào tổng thể 03 văn bản nêu trên (có dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định kèm theo).

  1. Dự thảo Tờ trình: Du thao To trinh - lan 1.doc 
  2. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Du thao Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu - lan 1.doc 
  3. Dự thảo Đề án: Du thao De an - lan 1.docx 

Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 20/10/2020 để kịp tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; đồng thời gửi file mềm điện tử qua địa chỉ email: hoangvanbinh@cema.gov.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Hoàng Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Dân tộc, số điện thoại: 0912164078/ 024.32115943.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.