Dự thảo "Đề án tổng thể Đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030

10:24 AM 16/05/2019 |   Lượt xem: 30962 |   In bài viết | 

Để có căn cứ góp ý cho hội thảo, Ủy ban Dân tộc xin gửi bản dự thảo Đề án nêu trên: xem tại đây