[Dự thảo] Thông tư bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

10:32 AM 29/08/2022 |   Lượt xem: 6211 |   In bài viết | 

Chi tiết: 

Du thao Thong tu.doc 

Du thao To trinh.doc 

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Ủy ban Dân tộc, đề nghị gửi qua hộp thư điện tử của Vụ Pháp chế: vuphapche@cema.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng./.