DỰ THẢO: Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện

07:17 PM 12/07/2021 |   Lượt xem: 52703 |   In bài viết | 

Thuyết minh, so sánh nội dung Thông tư thay thế (kèm theo Công văn số 924/UBDT-TCCB ngày 09/7/2021): xem tại đây

Ủy ban Dân tộc đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản dự thảo Thông tư, gửi về Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, trước ngày 20/7/2021 để tổng hợp, hoàn thiện; file mềm gửi đến thư điện tử: vutccb@cema.gov.vn

Thông tin liên hệ: Ông Nông Hồng Thái, (Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Dân tộc); điện thoại: 0859 583333.

Trân trọng.