DỰ THẢO: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

05:00 PM 17/09/2021 |   Lượt xem: 50877 |   In bài viết | 

Triển khai Kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Ủy ban Dân tộc đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Toàn văn dự thảo: Du -thao-Thong-tu.pdf 

Ủy ban Dân tộc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến.

Văn bản góp ý xin gửi về Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội (bản mềm xin gửi về thư điện tử: vuchinhsachdantoc@cema.gov.vn). 

Trân trọng.