Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

07:37 PM 06/10/2020 |   Lượt xem: 26207 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc đăng tải dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù để xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.​

Dự thảo Tờ trình: Du thao To trinh De an Tieu chi.doc 

Dự thảo Quyết định: Du thao Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu.doc 

Phụ lục kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Phu luc kem theo Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu.docx 

Mọi ý kiến xin gửi về thư điện tử: vudantocthieuso@cema.gov.vn để tổng hợp.

Thông tin, xin liên hệ: Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc; Điện thoại: 024.37623208.

Trân trọng!