Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các nhóm đối tượng thuộc Chương trình MTQG 1719

03:36 PM 12/05/2023 |   Lượt xem: 24716 |   In bài viết | 

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chuyên đề giảng dạy)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HVDT ngày 11/4/2023 của Giám đốc Học viện Dân tộc)