Tài liệu phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP (lần 1)

05:03 PM 05/04/2023 |   Lượt xem: 3964 |   In bài viết | 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Quyết định số 113/QĐ-UBDT ngày 15/3/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc; Quyết định số 306/QĐ-UBDT ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định.  

Uỷ ban Dân tộc trân trọng kính mời thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP dự họp phiên thứ nhất với nội dung sau:

1. Chủ trì: Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc.

2. Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 4 năm 2023 (thứ Hai).

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 5, trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

4. Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.  

Các đồng chí lấy tài liệu cuộc họp tại file đính kèm.

(Thông tin chi tiết và xác nhận đại biểu tham dự cuộc họp đề nghị liên hệ với Đ/c Vừ Bá Thông, Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc, điện thoại 0984466836)

Link tải tài liệu