THÔNG BÁO: đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2023 và 2 năm 2024, 2025

08:59 PM 16/02/2022 |   Lượt xem: 4829 |   In bài viết | 

Thực hiện quy định của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm và Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, các vụ, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2023 và các năm 2024, 2025, tập trung theo một số định hướng sau đây:

1. Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của UBDT nhằm cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ kịp thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 88/2018/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 10/NQ-CP về việc ban hành Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG; các đề án, dự án, chương trình, chính sách dân tộc do UBDT xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030...

2. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giải quyết: các vấn đề cấp bách trong thực tiễn đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh vùng DTTS&MN; đánh giá, đề xuất xây dựng các mô hình hiệu quả và bền vững có liên quan trong đời sống KT-XH và các vấn đề cần thiết khác của đồng bào vùng DTTS&MN phải giải quyết thông qua nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN cấp Bộ…

3. Nghiên cứu một số nội dung trọng tâm, cần thiết nhằm phục vụ cho kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của cơ quan QLNN về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2026) và các vấn đề liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của UBDT…

Đề xuất nhiệm vụ khoa học được thực hiện theo mẫu M1-ĐXNV (riêng đối với Học viện Dân tộc thực hiện thêm mẫu M1-THĐX) của Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016, phân bổ theo từng năm (2023, 2024 và 2025) gửi về Vụ Tổng hợp trước ngày 04/03/2022; đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: vutonghop@cema.gov.vn để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét, quyết định./.

File đính kèm