THÔNG BÁO: Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023

09:01 AM 20/06/2023 |   Lượt xem: 5156 |   In bài viết | 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021; Quyết định số 641/QĐ-UBDT ngày 27/9/2022; Quyết định số 415/QĐ-UBDT ngày 08/6/2023 và kết quả họp 04 hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023; Ủy ban Dân tộc Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Biểu chi tiết kèm theo).

Chi tiết: Thông báo số 981/TB-UBDT ngày 16/6/2023 của Ủy ban Dân tộc về kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023.