Thông báo: Rà soát, cập nhật thông tin liên hệ của Cơ quan làm công tác dân tộc tại địa phương

01:45 PM 25/04/2019 |   Lượt xem: 21480 |   In bài viết | 

Chi tiết theo Công văn số 85/TTTT-CTTĐT ngày 25/4/2019 của Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc: Tải về tại đây