THÔNG BÁO: Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc (*)

04:37 PM 16/11/2022 |   Lượt xem: 4429 |   In bài viết | 

1. Chức danh thi tuyển: Phó Giám đốc Học viện Dân tộc

2. Chỉ tiêu và vị trí thi tuyển: 03 chỉ tiêu

- 01 Phó Giám đốc phụ trách Khoa học

- 01 Phó Giám đốc Học viện phụ trách Bồi dưỡng

- 01 Phó Giám đốc Học viện phụ trách Đào tạo

3. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể

a) Phó Giám đốc phụ trách khoa học

- Có trình độ tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí cần bổ nhiệm

- Là nghiên cứu viên chính hoặc tương đương trở lên

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược (cấp Bộ, ngành, cấp tỉnh); nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, điều tra cơ bản; hoạt động hợp tác quốc tế; xuất bản báo chí; chủ trì hoặc tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và tương đương trở lên đã nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên.

b) Phó Giám đốc phụ trách bồi dưỡng

- Có trình độ tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí cần bổ nhiệm

-  Là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tổ chức, tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng; có kinh nghiệm tổ chức, tham gia xây dựng chương trình, biên soạn, xuất bản học liệu, sách bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

c) Phó Giám đốc phụ trách đào tạo

- Có trình độ tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí cần bổ nhiệm

- Là giảng viên chính trở lên;

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn của giảng viên; Có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đào tạo đại học và sau đại học; Có kinh nghiệm xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, biên soạn, xuất bản giáo trình, học liệu, sách chuyên khảo phục vụ công tác đào tạo; Có kinh nghiệm công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, thanh tra, pháp chế về giáo dục đào tạo; Đã tham gia xây dựng Đề án mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học hoặc đã chủ trì biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học.

4. Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 06/12/2022

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

(*) Toàn văn Thông báo và Kế hoạch thi tuyển được đính file kèm theo tại Thông báo này.

File đính kèm