THÔNG BÁO: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường của UBDT thực hiện từ năm 2022

02:49 PM 09/02/2022 |   Lượt xem: 3915 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-UBDT ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022; căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản, Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022 (Danh mục dự án kèm theo).

1. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc.

2. Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn gửi trước 17h00, ngày 26/02/2022. Đối với hồ sơ chuyển qua đường Bưu điện - Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Mọi chi tiết liên hệ với ông Lý Anh Ba - Chuyên viên Vụ Tổng hợp, số điện thoại 0243.762.2354 - 0858246777, hoặc truy cập vào Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc: www.ubdt.gov.vn.

Ủy ban Dân tộc trân trọng thông báo./.

File đính kèm