Thông báo: Xin ý kiến về Dự thảo lần 2 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc của UBDT, nhằm thay thế Thông tư số 03/2015/TT-UBDT

10:02 AM 17/08/2018 |   Lượt xem: 3243 |   In bài viết | 

Dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê Công tác Dân tộc: xem tại đây