Thông báo: Xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc

01:57 PM 06/07/2018 |   Lượt xem: 121392 |   In bài viết | 

 Dự thảo Thông tư gồm các văn bản đính kèm:

 Dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo Công tác Dân tộc:  xem tại đây

 Biểu tổng hợp số 01, 4, 5:  xem tại đây

 Biểu tổng hợp số 2a, b, c, d, e, g, h (Áp dụng Địa phương ):  xem tại đây

 Biểu tổng hợp số 3a, b, c, d, e, g, h (Áp dụng Vụ, đơn vị của UBDT):  xem tại đây

 Mẫu đề cương báo cáo (6 Mẫu):  xem tại đây