Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH và CN cấp Bộ của UBDT bắt đầu thực hiện năm 2019

08:29 AM 10/09/2018 |   Lượt xem: 2985 |   In bài viết | 

1. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2006/TT-UBDT, ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của UBDT.

2. Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổng hợp – Phòng 402, nhà B, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ xin gửi trước 17 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2018. Đối với hồ sơ chuyển qua đường Bưu điện - Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Chi tiết liên hệ: Ông Chu Quốc Tú - Chuyên viên Vụ Tổng hợp, số điện thoại 080 44299, hoặc truy cập vào Trang thông tin hoạt động khoa học tại địa chỉ: http://hdkh.cema.gov.vn

Nội dung chi tiết: xem tại đây