Thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ khu Việt Bắc

02:47 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 2805 |   In bài viết | 

Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Khu Việt Bắc,

Vừa qua, đồng bào Yên Bái và Phú Thọ đã cùng bộ đội phòng không - không quân và các lực lượng vũ trang khác bắn rơi 6 máy bay phản lực Mỹ, trong đó có chiếc máy bay thứ 400.

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi bộ đội, cán bộ và đồng bào các dân tộc Việt Bắc đã đoàn kết chặt chẽ, chiến thắng vẻ vang.

Bộ đội và đồng bào Khu Việc Bắc hãy ra sức phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, luôn luôn nâng cao cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc anh em, giữa bộ đội và nhân dân, ra sức thi đua sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

BÁC HỒ

(Hồ Chí Minh toàn tập, t.11, tr.477)