Thư khen đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện Quế Phong (Nghệ An) - 12-4-1966

02:49 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 3183 |   In bài viết | 

Bác vui lòng khen ngợi đồng bào và cán bộ các dân tộc trong toàn huyện đã cố gắng và đã hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm bổ túc văn hoá trước thời hạn một năm.

Bác mong rằng đồng bào và cán bộ huyện nhà ra sức thi đua đạt nhiều thành tích trong tăng gia sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục học tập để tiến bộ hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta.

Bác thân ái gửi lời hỏi thăm các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1966

BÁC HỒ

(Hồ Chí Minh toàn tập, t.12, tr.74.)