Thư khen quân và dân Yên Bái bắn rơi chiếc máy bay thứ 800 của giặc Mỹ trên miền Bắc

02:36 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 3204 |   In bài viết | 

Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Yên Bái,

Bất rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào các dân tộc, các đơn vị bộ đội, các lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ tỉnh Yên Bái, ngày 27 - 11 - 1965 đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 800 và 801 của giặc Mỹ.

Bác khuyên quân và dân tỉnh ta hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, thi đua sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

 

BÁC HỒ

(Hồ Chí Minh toàn tập, t.11, tr.555.)