Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần công khai của Ủy ban Dân tộc

03:15 PM 29/06/2018 |   Lượt xem: 12420 |   In bài viết | 

MÃ VB

SỐ HIỆU

BAN HÀNH

TRÍCH YẾU - NỘI DUNG

128307

Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg

06/03/2018

về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

123157

Thông tư 02/2017/TT-UBDT

22/05/2017

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

123156

Thông tư 01/2017/TT-UBDT

10/05/2017

Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

118616

Nghị định 13/2017/NĐ-CP

10/02/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

117381

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg

03/11/2016

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

106370

Thông tư 03/2015/TT-UBDT

15/12/2015

Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

98961

Quyết định 12/2016/QĐ-TTg

11/03/2016

Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ

82181

Thông tư liên tịch 78-TT/LB

11/09/1993

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý

79982

Thông tư 894/2001/TT-UBDTMN

13/11/2001

Về việc hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng công trình hạ tầng, dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135

79827

Thông tư liên tịch 50/TT/LB

01/07/1995

Về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơ Me, Chăm đặc biệt khó khăn

79803

Thông tư liên tịch 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT

31/07/1998

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/1998/NĐ-CP

49344

Quyết định 262/QĐ-UBDT

31/08/2011

Về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban dân tộc

49338

Quyết định 199/QĐ-UBDT

25/07/2011

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành hết hiệu lực pháp luật

47467

Thông tư 04/2014/TT-UBDT

01/12/2014

Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

47024

Thông tư 05/2014/TT-UBDT

10/12/2014

Về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước

46405

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-UBDT-BTC

27/12/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015

46402

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-UBDT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC-BXD

18/11/2013

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

46398

Thông tư 03/2013/TT-UBDT

28/10/2013

Hướng dẫn thực một số điều của Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015

46397

Thông tư 02/2013/TT-UBDT

24/06/2013

Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

46396

Thông tư 01/2013/TT-UBDT

01/03/2013

Ban hành quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc

46395

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC

10/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

46394

Thông tư 02/2014/TT-UBDT

01/08/2014

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

41523

Thông tư 02/2013/TT-UBDT

02/06/2013

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định số 54/2012/QĐ-TTG ngày 4 tháng 12 năm 2012 của thủ tướng chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

41504

Văn bản khác 886/UBDT-CSDT

03/10/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

39769

Quyết định 42/UB-QĐ

23/05/1997

Về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao

37895

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT

11/09/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

37538

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL

15/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

37537

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL

13/12/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của thủ tướng chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

37460

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD

18/11/2013

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn

37360

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT

18/11/2013

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

6508

Nghị quyết liên tịch 01/1999/NQLT-TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND

07/09/1999

Về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người

32485

Quyết định 56/2013/QĐ-TTg

07/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

30304

Thông tư 01/2012/TT-UBDT

24/10/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015

28009

Quyết định 54/2012/QĐ-TTg

26/11/2012

Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

27150

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BTP-UBDT

17/01/2012

Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

27106

Thông tư 04/2011/TT-UBDT

26/10/2011

Hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc

25388

Quyết định 04/2008/QĐ-UBDT

08/08/2008

Về việc ban hành Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010

24394

Thông tư liên tịch 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC- BNV-UBDT

07/04/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

21433

Quyết định 122/2003/QĐ-TTg

12/06/2003

Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc

21429

Quyết định 116/2003/QĐ-TTg

10/06/2003

Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc đến năm 2005

21384

Quyết định 83/2003/QĐ-UBDT

05/05/2003

Về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban Dân tộc và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương (giai đoạn 2003 - 2007)

18271

Thông tư 218/2005/TT-UBDT

29/03/2005

Hướng dẫn đánh giá các xã đã hoàn thành mục tiêu chương trình 135

18046

Quyết định 275/2005/QĐ-UBDT

15/06/2005

Ban hành Quy định về ký hợp đồng đặt hàng và quản lý, sử dụng một số loại báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

16914

Quyết định 1277/QĐ-TTg

07/12/2005

Phê duyệt Đề án: "Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006 - 2010"

15755

Quyết định 164/2006/QĐ-TTg

11/07/2006

Về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II)

14923

Thông tư liên tịch 984/2006/TTLT/UBDT-VHTT-GDĐT-BCVT

10/11/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

14504

Quyết định 16/QĐ-UBDT

24/01/2007

Về việc đính chính Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

14340

Quyết định 33/2007/QĐ-TTg

05/03/2007

Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010

14037

Quyết định 01/2007/QĐ-UBDT

31/05/2007

Về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính

14035

Thông tư 01/2007/TT-UBDT

04/06/2007

Hướng dẫn xác định năng lực và quy trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

13978

Quyết định 74/2007/QĐ-UBDT

12/03/2007

Về việc ban hành Khung Lộ trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010)

13933

Thông tư 04/2007/TT-UBDT

26/06/2007

Hướng dẫn một số nội dung về Thanh tra công tác dân tộc

13088

Quyết định 06/2007/QĐ-UBDT

12/10/2007

Về việc ban hành Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II

12735

Quyết định 01/2008/QĐ-UBDT

11/01/2008

Về việc phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II

12370

Quyết định 247/QĐ-TTg

24/02/2009

Ban hành Quy chế hoạt động của các thành viên Uỷ ban dân tộc

11740

Thông tư 01/2009/TT-UBDT

17/07/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2, điều 2 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

11680

Quyết định 101/2009/QĐ-TTg

05/08/2009

Ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTG ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

11665

Quyết định 102/2009/QĐ-TTg

07/08/2009

Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

9740

Thông tư liên tịch 50/TT-LB

01/07/1995

Hướng dẫn quản lý, cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơ Me, Chăm đặc biệt khó khăn

9239

Thông tư 137/UB-TTLB

06/03/1996

Hướng dẫn thực hiện văn bản số 7464 KT-TH ngày 30/12/1995 của Chính phủ về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi

8904

Thông tư 753/UB-TT

03/12/1996

Hướng dẫn thực hiện văn bản số 3764/KTTH ngày 8/8/1996 của Chính phủ về chính sách trợ cước vận chuyện xuất bản phẩm lên miền núi

7855

Quyết định 26/1998/QĐ-UB

18/03/1998

Về việc công nhận 3 khu vực Miền núi, vùng cao