Luật tiếp cận thông tin

10:45 AM 29/06/2018 |   Lượt xem: 6989 |   In bài viết | 

Ngày 06/4/2016, Quốc hội ban hành Luật số 104/2016/QH13. Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Nội dung Luật số 104/2016/QH13 xem tại đây