Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin của UBDT

10:47 AM 29/06/2018 |   Lượt xem: 8251 |   In bài viết | 

Ngày 18/8/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Nội dung Quyết định 460/QĐ-UBDT xem chi tiết tại đây