Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc vùng ĐBSCL

07:18 AM 12/08/2022 |   Lượt xem: 6131 |   In bài viết | 

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc tại vùng ĐBSCL. (Ảnh minh họa)

Với mục đích tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc (UBDT) được phân công tại Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc tại vùng DTTS và miền núi vùng ĐBSCL, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT yêu cầu:

Tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động UBDT, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các Vụ, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các Nghị quyết đối với việc xây dựng, phát triển vùng đồng bao DTTS và miền núi các tỉnh ĐBSCL đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Vụ, đơn vị; công tác phối kết hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào DTTS để thực hiện hiệu quả xây dựng, phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Xác định rõ vai trò của các Vụ, đơn vị đối với công tác tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng, phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, các Vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu cho UBDT: Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; các Quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhằm phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có vùng đồng bào DTTS và miền núi các tỉnh ĐBSCL.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại vùng đồng bào DTTS và miền núi các tỉnh vùng ĐBSCL theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền, đặc biệt là Đề án tổng thế phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi gia đoạn 2021 - 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giao đoạn 2021 - 2030, gia đoạn I: 2021 - 2025.

Thực hiện, hoặc phối hợp với UBND các tỉnh vùng ĐBSCL trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững, bảo tồn và phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi các tỉnh vùng ĐBSCL.

Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc UBDT có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, định kỳ hằng năm (trước ngày 10/12) gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo UBDT; tăng cường phối hợp giữ các Vụ, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ có liên quan

Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch làm tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của các Vụ, đơn vị.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

(baodantoc.vn)