Ban Dân tộc Lào Cai: Tổ chức Hội nghị giao ban về công tác dân tộc

03:08 PM 07/07/2021 |   Lượt xem: 1965 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến giao ban công tác dân tộc tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng; các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản bảo đảm tiến độ. Qua đó, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra điểm nóng liên quan đến vùng đồng bào DTTS…

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Lào Cai đã rà soát xã, thôn vùng III,II,I giai đoạn 2021-2025. Kết quả, toàn tỉnh có 70 xã khu vực III, 04 xã khu vực II, 64 xã, phường khu vực I; 130 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng I và II.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng còn những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian tới. Cụ thể, Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực từ ngày 04/6/2021, việc thay đổi cơ chế, chính sách tác động trực tiếp đến số lượng lớn người dân mà đa số đang sinh sống tại các xã, thôn có điều kiện kinh tế còn khó khăn… Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai mong muốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 sớm được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

(baodantoc.com.vn)