Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023

12:25 PM 11/01/2023 |   Lượt xem: 755 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội trong vùng đồng bào DTTS được triển khai thực hiện kịp thời.

Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách dân tộc theo quy định. Công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện theo kế hoạch và đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần tích cực cho công tác xoá đói, giảm nghèo. Vai trò vận động Nhân dân của người có uy tín trong đồng bào DTTS ngày càng được phát huy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được triển khai ngay sau khi có quyết định giao vốn của Trung ương. Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, tổng hợp, xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển đoạn 2021 - 2022 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022...

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, gồm: Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân đối với công tác dân tộc, nhất là thực hiện dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, trong đó trọng tâm triển khai tốt hơn nữa Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tích cực hướng dẫn các địa phương trong thực hiện nhằm đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định...

(baobackan.com.vn)