Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổng kết công tác dân tộc năm 2022

11:08 AM 13/01/2023 |   Lượt xem: 1171 |   In bài viết | 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 2 tập thể thuộc Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa, năm 2022 là năm tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Trong bối cảnh đó, Ban Dân tộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành của UBND, đồng thời tích cực chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội để tham mưu triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để nhiệm vụ công tác dân tộc và đã đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; góp phần bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Về việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025, tỉnh có 28 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có: 20 xã khu vực III, 3 xã khu vực II, 5 xã khu vực I; có 66 thôn đặc biệt khó khăn; có 3 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, gồm: Raglay, Ê Đê, Cơ Ho (T’rin).

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và triển khai thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi phát huy hiệu quả nên tình hình kinh tế, đời sống của người dân vùng DTTS và miền núi năm 2022 cơ bản ổn định và ngày càng được cải thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng vốn phân bổ thực hiện năm 2022 của tỉnh là 118.145 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 73.162 triệu đồng, gồm: Ngân sách Trung ương 63.627 triệu đồng; ngân sách địa phương 9.535 triệu đồng; vốn sự nghiệp 44.983 triệu đồng, gồm: Ngân sách Trung ương 39.116 triệu đồng; ngân sách địa phương 5.867 triệu đồng.

Kết quả thực hiện đến 31/12/2022, vốn giải ngân được 64.124 triệu đồng, đạt 54,3% (trong đó: Vốn đầu tư phát triển 44.475 triệu đồng, đạt 60,8% kế hoạch; vốn sự nghiệp 19.649 triệu đồng, đạt 43,7%), là một trong số ít các tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn Chương trình cao so với cả nước. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi (28 xã)là 25,68% (giảm 4,81% so với năm 2021).

Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng DTTS và miền núi. Trọng tâm là củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên truyền, vận động ở cơ sở và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đồng bào DTTS hưởng ứng tham gia thực hiện Chương trình; giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, viễn thông, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao để tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, khởi nghiệp; giao khoán bảo vệ rừng để tăng thu nhập cho nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS; quan tâm chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao những nỗ lực của Ban Dân tộc tỉnh, đã vượt qua những khó khăn, dịch bệnh phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS của tỉnh nói riêng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cự triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh cần sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, để thực hiện thành công mục tiêu của tỉnh, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi trong thời gian sớm nhất.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 2 tập thể thuộc Ban Dân tộc Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

(baodantoc.vn)