Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra Chính sách dân tộc tại huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai năm 2020

03:37 PM 14/08/2020 |   Lượt xem: 1898 |   In bài viết | 

Đ/c Trần Phùng Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Nội dung kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Việc thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg; Kết quả thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nắm tình hình đời sống; lao động, việc làm; an ninh trật tự; đồng bào dân tộc thiểu số đi lao động làm thuê trái pháp luật ở Trung Quốc; di cư tự do; phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương; tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Văn Bàn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.  Qua kiểm tra cho thấy các chính sách dân tộc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Bàn quan tâm chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công khai dân chủ từ cơ sở. Nguồn vốn được đầu tư đúng mục tiêu, đối tượng để phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân được nhân dân nhiệt tình tham gia ủng hộ, qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân góp phần xoá đói giảm nghèo, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn huyện. Bên cạnh việc triển khai, thực hiện các chính sách, UBND huyện Văn Bàn đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện trên địa bàn.  Công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc được trú trọng và triển khai sâu rộng, phù hợp với nhiều hình thức khác nhau. Công tác xây dựng kế hoạch được thực hiện đúng quy định và  hướng  dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc được các cấp, các ngành từ tỉnh, huyện đến xã tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục; Tuy nhiên qua kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại như: Chưa chi trả tiền trồng rừng sau đầu tư cho 66 hộ tại xã Chiềng Ken từ năm 2017 đã thống kê. Việc cấp báo tạp chỉ cho người uy tín còn chậm chưa kịp thời, tảo hôn vẫn còn sẩy ra 15 cặp với 27 trường hợp. Đối với một số mô hình chăn nuôi sản xuất phát triển kinh tế xã hội đánh giá hiệu quả, như mô hình nuôi gà J-DAPACO hiệu quả còn thấp. Qua kiểm tra đã góp phần chấn chỉnh những lệnh, lạc hạn chế trong triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện./.

(laocai.gov.vn)