Ban Dân tộc Yên Bái tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người uy tín trong đồng bào DTTS thị xã Nghĩa Lộ năm 2018

02:17 PM 11/10/2018 |   Lượt xem: 2133 |   In bài viết | 

Trong thời gian tập huấn những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thị xã Nghĩa Lộ được quán triệt 5 chuyên đề cơ bản gồm: Chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, các chương trình dự án, chính sách của Trung ương đang thực hiện trên địa bàn; công tác tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo. Vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, một số chính sách của tỉnh đối với dân tộc thiểu số và vùng dân tộc miền núi; Tình hình an ninh chính trị thế giới, trong nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay; tình hình phát triển kinh tế xã hội và những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thị xã Nghĩa Lộ năm 2018 cũng dành phần lớn thời gian để thảo luận, trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị để thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ trong thời gian tới.

(yenbai.gov.vn)