Cà Mau: Tập huấn “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS năm 2023”

08:49 AM 27/04/2023 |   Lượt xem: 5971 |   In bài viết | 

Quang cảnh một lớp tập huấn.

Thực hiện Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS năm 2023” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đối tượng tập huấn là cán bộ, công chức phụ trách công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, xã; các ngành, đoàn thể cấp huyện, xã; các hội đặc thù của cấp huyện, xã. Trưởng ấp, Bí thư Chi bộ ấp, các Chi hội ấp, Chi đoàn ấp, Người có uy tín, đồng bào DTTS tại địa phương. 

Qua lớp tập huấn, nhằm trang bị và nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác dân tộc bảo đảm phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ, chính trị ở cơ sở ngày càng được tốt hơn. Từng bước hình thành thói quen chủ động tự giác tuân thủ pháp luật về hoạt động bình đẳng giới của đồng bào các dân tộc, tiến tới dần xóa bỏ bạo lực trên cở sở về giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các DTTS. Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ DTTS trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và phát triển, tiến bộ của vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

(baodantoc.vn)