Cấp 931 téc chứa nước sinh hoạt cho hộ nghèo DTTS

10:18 AM 01/03/2023 |   Lượt xem: 539 |   In bài viết | 

Cán bộ xã Nong U, huyện Điện Biên Đông bàn giao téc nước cho đại diện hộ nghèo trên địa bàn

Đây là nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, trong giai đoạn I: Từ 2021 - 2025, huyện Điện Biên Đông có 931 hộ nghèo của 14 xã, thị trấn được hỗ trợ téc chứa nước, với tổng kinh phí 2,793 tỷ đồng.

Téc chứa nước được cấp cho các hộ nghèo làm bằng nhựa cứng 3 lớp, có thể tích 1.000 lít, được bảo hành trong 5 năm. Việc cấp téc chứa nước giúp hộ nghèo người DTTS trên địa bàn huyện được tiếp cận, sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt, góp phần bảo đảm sức khỏe cho người dân.

(baodienbienphu)